1 : AGNEW DC, 1978, GEOPHYS J ROY ASTR S, V55, P171, DOI 10.1111/j.1365-246X.1978.tb04755.x
2 : CARTWRIG.DE, 1971, GEOPHYS J ROY ASTR S, V23, P45
3 : CHAO BF, 1995, GEOPHYS RES LETT, V22, P1993, DOI 10.1029/95GL01788
4 : Desai SD, 1997, J GEOPHYS RES-OCEANS, V102, P25157, DOI 10.1029/97JC01916
5 : Desai SD, 1995, J GEOPHYS RES-OCEANS, V100, P25205, DOI 10.1029/95JC02258
6 : DESAI SD, 1996, THESIS U COLO BOULDE
7 : Dickman SR, 1998, GEOPHYS RES LETT, V25, P211, DOI 10.1029/97GL03559
8 : GROSS RS, 1992, GEOPHYS J INT, V109, P162, DOI 10.1111/j.1365-246X.1992.tb00086.x
9 : MILLER AJ, 1993, J PHYS OCEANOGR, V23, P879, DOI 10.1175/1520-0485(1993)023<0879:TFAMTR>2.0.CO
10 : 2
11 : NAM YS, 1990, J GEOPHYS RES-SOLID, V95, P6751, DOI 10.1029/JB095iB05p06751
12 : ROBERTSON DS, 1994, J GEOPHYS RES-SOL EA, V99, P621, DOI 10.1029/93JB03178
13 : SCHWIDERSKI EW, 1980, MAR GEOD, V3, P219
14 : WAHR J, 1986, GEOPHYS J INT, V87, P633, DOI 10.1111/j.1365-246X.1986.tb06642.x
15 : YODER CF, 1981, J GEOPHYS RES, V86, P881, DOI 10.1029/JB086iB02p00881